Resursskolor och ersättningar

Publicerad:

Uppdaterad:

En del fristående grundskolor – så kallade resursskolor – har specialiserat sig på att ta emot elever i behov av särskilt stöd. Resursskolornas ersättning har i dagarna uppmärksammats av flera medier.

En del fristående grundskolor – så kallade resursskolor – har specialiserat sig på att ta emot elever i behov av särskilt stöd. Vårdnadshavare ansöker om plats för sitt barn i en resursskola och skolan avgör vilka elever den tar emot. Skolorna får ersättning för alla elever som bor i Stockholms stad och som går på skolan.

Fakta om resursskolor

Resursskolorna får pengar av Stockholms stad på samma sätt som alla fristående skolor. Pengarna består av två olika ersättningar, dessa kallas grundbelopp och tilläggsbelopp.  

Grundbelopp: Alla fristående skolor får ett grundbelopp – även kallat skolpeng - för varje elev. Sedan den 1 januari 2021 får de fristående resursskolorna ett högre grundbelopp än tidigare. Stockholms stad har beslutat att förstärka beloppet för resursskolorna eftersom de endast tar emot elever i behov av särskilt stöd och därmed har högre kostnader än andra skolor. Grundbeloppet ska täcka de flesta kostnader som en skola har för undervisning och elevhälsa. Grundbeloppet ska också täcka kostnader för särskilt stöd till elever som behöver det. Det är samma regler som gäller för alla fristående grundskolor.

Grundbeloppet för en högstadieelev på en fristående skola är i genomsnitt 119 814 kronor under 2021. För resursskolorna har beloppet utökats med ytterligare 36 000 kronor per elev och år.

Tilläggsbelopp: Elever kan ha ett mer omfattande behov av särskilt stöd som skolan har höga kostnader för. I sådana fall kan skolan ansöka om ett tilläggsbelopp. Tilläggsbelopp är ett extra bidrag för att täcka kostnader en skola har för extraordinära insatser som riktar sig till en enskild elev och dennes behov. När resursskolorna och andra fristående skolor ansöker om tilläggsbelopp hos Stockholms stad ska de bland annat kunna beskriva att eleven har ett omfattande behov av särskilt stöd. Skolorna behöver också beskriva de extra åtgärder som den enskilda eleven får och vilka kostnader de har för dessa individuella stödåtgärder.

Skolornas ansökningar om tilläggsbelopp bedöms av handläggare på utbildningsförvaltningen. Alla ansökningar bedöms på ett likvärdigt sätt oavsett om de kommer från en kommunal skola eller en fristående skola. En ansökan bedöms ofta av flera handläggare för att säkerställa en så likvärdig bedömning som möjligt. Handläggarna bedömer utifrån skolans beskrivningar av elevens behov, vilka extra åtgärder som eleven får och vilka direkta merkostnader skolan har för elevens stöd. Därefter fattas beslut om skolan beviljas tilläggsbelopp.

Om det saknas underlag får skolan möjlighet att komplettera sin ansökan. Om en fristående skola är missnöjd med kommunens beslut om tilläggsbelopp kan beslutet överklagas till förvaltningsrätten. Kommunen följer alltid förvaltningsrättens beslut. En skola är alltid välkommen att kontakta utbildningsförvaltningen för att ställa frågor i samband med att de skriver en ansökan eller om de vill få ett beslut förklarat.

Tilläggsbeloppet beviljas i olika nivåer. Den lägsta ersättningsnivån för en elev i högstadiet är 160 516 kronor per elev och år under 2021. Det finns ingen övre gräns satt för tilläggsbeloppet, det avgörs utifrån hur omfattande stödåtgärder som eleven får.

Reglerna om grundbelopp och tilläggsbelopp för fristående grundskolor finns i Skollagen och i Skolförordningen.

Under 2020 har utbildningsförvaltningen i Stockholms stad sett över sitt sätt att beräkna grundbeloppet för resursskolor. Från den 1 januari 2021 förstärks grundbeloppet med 36 000 kronor för varje elev som går i en resursskola.

Resursskolorna får precis som alla skolor ett grundbelopp för varje elev. Grundbeloppet ska täcka de flesta kostnader en skola har för bland annat undervisning, elevhälsa och särskilt stöd. Det förstärkta grundbeloppet för resursskolorna kompenserar för extra kostnader som skolorna har på grund av att alla elever på dessa skolor har behov av särskilt stöd. Skolor kan ansöka om tilläggsbelopp för kostnader de har för elever med omfattande stödbehov och extraordinära stödinsatser. Tilläggsbelopp avser en enskild elevs behov och stödinsatser och kostnader som direkt relateras till eleven. Man kan inte få tilläggsbelopp för generella kostnader en skola har för sin organisation.

Varje skola avgör hur de organiserar och anpassar sin verksamhet utifrån sina ekonomiska förutsättningar.
Inriktningen i Stockholms stad är att det ska finnas en mångfald av skolor att söka för elever och vårdnadshavare. Alla skolor ska ges bra och likvärdiga förutsättningar för att driva sin verksamhet. Stockholms stad har ansvar för att se till att alla barn får sin grundskoleutbildning och ser till att plats finns i en av kommunens skolor. Elevens vårdnadshavare har möjlighet att söka plats i en annan kommunal skola eller i en fristående skola.

Bakgrund: Under höstterminen 2019 förstärkte Stockholms stad tillfälligt grundbeloppet till resursskolor med totalt 15 miljoner kronor. Motsvarande förstärkningar gjordes även under 2020. Under våren 2020 gjordes även en översyn av tilläggsbelopp och ersättning till resursskolor vilket resulterade i en förstärkning av grundbeloppet. Grundbeloppet är från 2021 utökat med 36 000 kronor per elev och år för resursskolor.

Alla skolor har skyldighet att se till att varje elev har det bra i skolan och får det stöd hon eller han behöver för att kunna nå målen med utbildningen. Om du upplever att ditt barn inte får tillräckligt stöd ska du i första hand prata med ditt barns lärare eller mentor. Du kan också prata med rektorn på ditt barns skola. Rektor ska se till att varje elev får ett bra stöd i skolan. Om en elev behöver särskilt stöd ska skolan göra ett åtgärdsprogram och till exempel ge undervisning av speciallärare eller i särskild undervisningsgrupp.

Om du vill söka plats på en annan skola än den skola som ditt barn går på kan du hitta mer information på grundskola.stockholm.

Söka skola

Om du står i kö till en skola som inte kan erbjuda ditt barn plats finns många andra skolor som du kan kontakta och söka till.

Alla skolor i Stockholm har - oavsett om de är kommunala eller fristående - skyldighet att se till att varje elev har det bra i skolan och får det stöd eleven behöver.

Mer information om hur du söker skola hittar du på grundskola.stockholm.

Om en fristående skola lägger ner sin verksamhet är ditt barn garanterad plats på en annan skola i kommunen. Stockholms stad ansvarar för detta och kommer att informera dig om det blir aktuellt.

Du kan också söka plats på en annan kommunal eller fristående skola. Mer information om hur du söker skola hittar du på grundskola.stockholm.