Skolplikt på annat sätt

I undantagsfall kan ditt barn fullgöra skolplikten på annat sätt än att gå i grundskolan i Sverige. Du ansöker om det i den kommun där ditt barn är folkbokförd. Det är viktigt att du ansöker i god tid, minst tre månader i förväg.

Skolplikten innebär en rättighet och en skyldighet för barn att få sin utbildning i den svenska skolan. Ett barn som omfattas av skolplikt har närvaroplikt i en godkänd skola i Sverige.

Endast i undantagsfall

Det är endast i undantagsfall som ditt barn kan få medgivande att fullgöra skolplikten utanför det svenska skolväsendet. Medgivandet kan gälla upp till ett år i taget, så länge förutsättningarna uppfylls. Därefter kan du göra en ny ansökan. Du ansöker om medgivande hos kommunen där ditt barn är folkbokförd.

Förutsättningar

För att din ansökan ska kunna hanteras av Stockholms stad ska tre förutsättningar vara uppfyllda:

  1. Att det finns mycket starka skäl (synnerliga skäl) utifrån barnets intresse och perspektiv.
  2. Att utbildningen motsvarar den svenska läroplanen för grund- och grundsärskolan.
  3. Att hemkommunen (Stockholms stad) har insyn i utbildningen.

Vad säger lagen?

Reglerna om att fullgöra skolplikten på annat sätt hittar du i 24 kap. 20–26 §§ skollagen (2010:800).

Ansökan

Du ansöker genom att fylla i en blankett och skicka den till utbildningsförvaltningen. Kom ihåg att skicka den minst tre månader i förväg.

Ansökan om att fullgöra skolplikten på annat sätt (pdf, 770 kB)

Adress

Skicka den ifyllda blanketten till:

Utbildningsförvaltningen
Registrator
Box 22049
104 22 Stockholm

Skolpeng

Ett beslut om medgivande att få fullgöra skolplikten på annat sätt innebär att det inte är möjligt att flytta med skolpengen utomlands. Det innebär att Stockholms stad inte bekostar utbildningen.

Frågor

Har du frågor, kontakta oss via e-post.

E-post: skolplikt@edu.stockholm.se

Uppdaterad