Höglandsskolan, F–9

Höglandstorget

Kontakt Visa på karta Visa alla bilder

På Höglandsskolan får ditt barn blanda teoretiskt skolarbete med praktiskt och konstnärligt arbete. Vi har en fadderverksamhet som bidrar till kamratskap och trygghet för ditt barn under hela skoltiden.Klicka på Mina favoriter för att jämföra dina sparade verksamheter.

Mina favoriter (0)

Visa alla

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Bromma
Årskurser
F–9
Antal elever
480
Organisationsform
Kommunal

Från förskoleklass till och med årskurs 9

På Höglandsskolan finns en årskurs vardera i F–3 och två i årskurs 4–9. Kunskapsresultaten är höga, elevernas trivsel, trygghet och upplevda studiero är mycket god. Skolan har många traditioner som genomsyrar läsåret. Skolan har mycket hög andel behörig personal.

På Höglandsskolan har vi en tydlig och lärarledd ämnesundervisning som blandas med skapande arbete. Eleverna känner lust att lära och ger eleverna goda studieresultat.

Skolan har traditioner som skapar samhörighet, trivsel och trygghet.

Samlingen

Samlingen är en föreställning varje år. Alla klasser är med och skapar och visar upp för varandra och föräldrar. Arbetssättet ger positiva möten mellan elever, ger trivsel och gemenskap för personalen.

Förskoleklass

I förskoleklass arbetar vi bland annat med att

 • väcka lust, glädje och nyfikenhet att lära
 • stärka och utveckla ditt barns sociala och emotionella förmågor och hur hen uttrycker det i samspel med andra
 • ditt barn ska känna trygghet i skolan, med kompisar och pedagoger
 • lära ditt barn lär sig samarbeta, visa hänsyn och ha respekt i samspel med andra
 • påbörja kunskapsinlärningen i framför allt svenska och matematik.

I förskoleklass börjar vårt fadderarbete där äldre elever får ansvar för yngre.

Årskurs 1–3

Här lägger vi grunden i skolans alla ämnen. Vi fortsätter arbetet med kamratskap. En del av dagen finns även fritidspersonalen med då klassen kan arbeta i mindre grupper.

Varje läsår har vi kulturdagar då eleverna arbetar med olika teman i bild, musik, idrott och drama.

Årskurs 4–6

Att börja i årskurs 4 och på mellanstadiet innebär att man får fler ämnen och fler lärare. På Höglandsskolan får ditt barn undervisning i slöjd, bild och musik i halvklass. På mellanstadiet arbetar man övergripande med ämnen som kan samverka med varandra. Ett vanligt inslag är att man kopplar bild, slöjd, musik och teknik till ett teoretiskt ämne. Detta har ett ursprung i Höglandsskolans historia.

Årskurs 7–9

Från årskurs 7 blandas elever till två nya klasser. Lärarna lägger stor vikt vid goda rutiner och trygghet. Förutom klassläraren möter ditt barn flera ämneslärare. Ämnen som tillkommer är teknik, hemkunskap och moderna språk.

Eleverna har olika lektionssalar, olika ämneslärare och skåp. Varje klass har två lärare som är klassens mentorer.

Trivsel, trygghet och studiero

Den lilla skolan och närheten till varandra gör att personal och elever är kända för varandra under hela skolgången. Fadderverksamheten, där äldre och yngre elever träffas i flera olika forum och etablerar goda relationer, leder till kamratskap och trygghet.

Fritids och skola samverkar för elevernas trygghet. Det skapar en överblick över skoldagen. Personal från Mellanklubben är med mellanstadieklasserna under skoldagen för att etablera goda relationer och skapa trivsel.

Lärarledd och strukturerad undervisning innebär att förväntningar är tydligt kommunicerade till eleverna. Det skapar trygghet och studiero i klassrummet.

Vi följer kontinuerligt upp med eleverna att trivselreglerna är tydliga. Vi arbetar regelbundet tillsammans med eleverna kring trivsel och värdegrund.

Genom organisationen Trivselledare får elever som vill gå en ledarskapsutbildning. En trivselledare leder lekar och spel på raster.

Elev- och föräldrainflytande sker i

 • klassråd
 • elevråd
 • klimatråd
 • rörelseråd
 • matråd
 • skolans föräldraförening.

Lärmiljö

 • Lärmiljön på skolan är god.
 • Vi har nolltolerans mot kränkningar.
 • Lugn och ro på lektionerna är självklart.
 • Skolan arbetar för kunskap, trygghet och trivsel.
 • Konflikter reds ut omgående med de inblandade.
 • Skolan har tydliga trivselregler som beslutas tillsammans med elevrådet.
 • För att alla ska ha något att göra på rasten har vi rastlekar som leds av elever och vuxna.

Utemiljö

Skolgården som ligger runt skolhusen är uppdelad i flera områden. Det är en trygg miljö där det alltid finns rastvärdar.

Förskoleklassen och årskurs 1 har sin skolgård på Virvel.

Vid stora skolan kan du ha rast på framsidan och baksidan. På framsidan finns en lekbod med lekredskap, pingisbord och aktivitetsrutor målade på skolgården. På baksidan finns en mindre konstgräsplan, Lillskogen och gården runt Villan med basketkorgar.

Måltider

Vi har en liten och trevlig matsal med hög trivsel.

Förutom varmrätt finns varje dag ett salladsbord med flera olika sallader, grönsaker och röror. Specialkost finns för den som behöver. Minst 50 procent av skolmaten är ekologisk.

I skolans matråd deltar elever, matansvariga och skolledning. Här pratar man om vad eleverna tycker om maten och om det är någon maträtt som behöver ändras.

Fritids

På fritids möter vi alla elever utifrån deras intressen och behov. Alla elever ska känna att de duger som de är!

Vi har gruppstärkande aktiviteter för att alla ska känna sig trygga på skolan. På fritids får ditt barn arbeta med skapande och kreativ verksamhet. Vi vistas mycket ute, leker styrda och fria lekar. Vi gör utflykter efter årstid.

För eleverna på mellanstadiet finns Mellanklubben. Här möts vi och pysslar, spelar fotboll eller annan uteaktivitet. Här kan ditt barn även göra sina läxor.

Bilder

Övrigt

Bra att veta

 • Vi har flera utställningar och konserter.
 • Kängurumatten – en matematiktävling.
 • Gåspennan – novelltävling för hela skolan.
 • Skolan är med i organisationen Trivselledarna.
 • Skolan och fritids har hög andel behörig personal.
 • Skolans värdegrundsarbete utgår från ett månadstema.
 • Vi gör flera traditionella skolresor: lekdag till Drottningholm, studieresa till historiskt område, lägerskola till Vässarö och skidresa över dagen.
 • Varje vår år arrangerar föräldraföreningen i samverkan med skolan, Höglandsskolans dag och fritids gårdsfest.

Skolans historia i korthet

Höglandsskolan grundades 1931 av makarna Ingelög. De hade en pedagogisk idé om att elever lär sig bäst genom att varva praktiska och teoretiska ämnen. Så arbetar vi på Höglandsskolan än idag.

Skolan drevs först som en stiftelse men är från 1973 en kommunal skola i Stockholm stad.

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Höglandsskolan

Samlingarna på Höglandsskolan har gjort mig trygg i att stå på scen och prata inför andra

Elev

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad