Avstånd mellan hem och skola

När flera barn ansökt till samma skola kan Stockholms stad behöva mäta avstånd mellan hem och skola för att besluta om hur platserna fördelas.

Relativ närhet

Stockholms stad tar hänsyn till en närhetsprincip som baseras på relativ närhet.

Illustration som beskriver relativ närhet

Om barn A och barn B sökt samma skola, och bara ett av barnen kan få plats, mäts båda barnens avstånd till den sökta skolan och till en alternativ skola. Avståndet till den alternativa skolan subtraheras (minskas) med avståndet till den sökta skolan. Det barn som får det högsta värdet får platsen.

Så går uträkningen till

Avståndet till den alternativa skolan, minus avståndet till den sökta skolan = värdet som jämförs

Den alternativa skolan som visas är en fysisk mätpunkt och är den skola som är närmast elevens folkbokföringsadress. Har eleven sökt den närmaste skolan är den alternativa skolan den näst närmaste skolan till elevens adress och som erbjuder den sökta årskursen.

Som grundprincip enligt skollagen finns samtidigt att varje elev har rätt till en skola nära hemmet. Därför måste principen om relativ närhet alltid kombineras med att varje elev, vars vårdnadshavare så önskar, erbjuds plats i en kommunal skola nära hemmet.

Definitioner

Skolväg och avstånd

Avståndet mellan hem och skola på gång- eller cykelvägar – alltså inte via fågelvägen, kollektivtrafiken eller bilväg.

Hem

Den adress som ditt barn är folkbokfört på senast 15 februari.

Närhet

Varierar beroende på vilken klass ditt barn går i. Närheten definieras för elev i

 1. förskoleklass och årskurs 1–3 som cirka två kilometers avstånd till skolan
 2. årskurs 4–6 som cirka tre kilometers avstånd
 3. årskurs 7–9 som cirka fyra kilometers avstånd.

Exempel Noel och Kim

Noel och Kim har sökt samma skola – Knutbyskolan. Bara en av dem kan erbjudas plats. Den alternativa skolan är Kvarnbyskolan.

För Noel blir det 84 meter längre att gå till Kvarnbyskolan än till Knutbyskolan.

 • Avstånd till Knutbyskolan: 574 meter
 • Avstånd till Kvarnbyskolan: 658 meter
 • 658-574 = 84 meter

För Kim blir det 204 meter kortare att gå till Kvarnbyskolan än till Knutbyskolan.

 • Avstånd till Knutbyskolan: 722 meter
 • Avstånd till Kvarnbyskolan: 518 meter
 • 518-722 = -204 meter

Noel får platsen

Noel får platsen eftersom han har längst skolväg från hemmet till den alternativa skolan Kvarnbyskolan.

Exempel Maria och Elmer

Maria och Elmer har sökt samma skola – Knutbyskolan. Bara en av dem kan erbjudas plats. Den alternativa skolan är Kvarnbyskolan.

För Maria blir det 449 meter längre att gå till Kvarnbyskolan än till Knutbyskolan.

 • Avstånd till Knutbyskolan: 344 meter
 • Avstånd till Kvarnbyskolan: 793 meter
 • 793-344 = 449 meter

För Elmer blir det 186 meter längre att gå till Kvarnbyskolan än till Knutbyskolan.

 • Avstånd till Knutbyskolan: 349 meter
 • Avstånd till Kvarnbyskolan: 535 meter
 • 535-349 = 186 meter

Maria får platsen

Maria får platsen eftersom hon har längst skolväg från hemmet till den alternativa skolan Kvarnbyskolan.

Uppdaterad