Regler för antagning

Huvudregeln är att ditt barn ska få gå i den skola som du önskar.

Om en skola inte har plats för alla som sökt att gå där gör Stockholms stad ett urval av vilka elever som ska erbjudas platser. Detta urval görs utifrån Stockholms stads urvalsgrunder i följande ordning.

Urvalsgrunder

  1. Syskonförtur. Barn som söker till förskoleklass och som har syskon som går i förskoleklass eller i årskurs 1–3 på den aktuella skolan det läsår barnet ska börja.
  2. Avståndet till skolan – Relativ närhet. Barn vars folkbokföringsadress ger högst värde vid uträkning av ”relativ närhet”. Om flera barn har samma värde när det handlar om relativ närhet och det inte finns platser över till alla, slumpar datorsystemet fram en turordning som avgör vilket eller vilka barn som får erbjudande om sista platsen eller platserna på skolan.
  3. Barn vars vårdnadshavare inte framställt något önskemål om skolplacering.
  4. Barn som fyller 5 år och söker till förskoleklass.
  5. Barn folkbokförda i andra kommuner än Stockholm.

Fördjupning om urvalsgrunderna

Ditt barn kan placeras vid en skola genom syskonförtur när ditt barn söker till förskoleklass om

  • ditt barn bor inom två kilometers gångavstånd till skolan och
  • ditt barn har syskon som går i förskoleklass eller i årskurs 1–3 på den aktuella skolan det läsår då ditt barn ska börja i förskoleklass.

Syskonen måste bo på samma folkbokföringsadress. Syskonförtur innebär att tvillingar placeras vid samma skola i förskoleklass. Syskonförtur kan bara åberopas när barn ska börja i förskoleklass och inte för barn som söker till årskurserna 1–9.

Om antalet sökande med rätt till syskonförtur enligt ovan överstiger antalet platser tillämpar Stockholms stad urvalsgrunden relativ närhet för att välja ut vilka barn med syskonförtur som ska erbjudas platserna.

Stockholms stad arbetar efter en närhetsprincip som kallas relativ närhet för att beräkna avstånd mellan hem och skola.

Det innebär att om barn A och B har sökt till samma skola och bara ett av barnen kan beredas plats, mäts avstånden från barnens folkbokföringsadress både till den sökta skolan och till en alternativ skola. Den alternativa skolan är den skola som är närmast elevens folkbokföringsadress.

Om eleven har sökt till den närmsta skolan så är den alternativa skolan den näst närmsta skolan som man mäter till. Avståndet till den alternativa skolan subtraheras med avståndet till den sökta skolan. Det barn som får det högsta värdet i uträkningen, det vill säga det längsta avståndet till den alternativa skolan, får platsen.

Om flera barn har samma värde avseende relativ närhet och det inte finns platser över till alla, slumpar datorsystemet fram en turordning som avgör vilket eller vilka barn som får erbjudande om sista platsen eller platserna på skolan.

Definitioner

Skolväg, avståndet mellan hem och skola på Stockholms stads trafikkontors registrerade gång- eller cykelvägar. Det vill säga inte via fågelvägen, kollektivtrafiken eller bilvägen.

Hem, den folkbokföringsadress där ditt barn är folkbokfört den 15 februari det läsåret ditt barn ska söka skola.

Stockholms stad strävar efter att elever som önskar det ska få en skolplacering nära hemmet. Vad som avses med skolväg och hem framgår av urvalsgrunden för relativ närhet.

Även elever vars vårdshavare inte framställt något önskemål har rätt till en skolplacering nära hemmet. För att kunna möta detta arbetar Stockholms stad med följande riktlinjer. Nära hemmet är för

  • en elev i förskoleklass och årskurs 1–3, cirka två kilometer gångavstånd till skolan
  • en elev i årskurs 4–6, cirka tre kilometer gångavstånd till skolan
  • en elev i årskurs 7–9, cirka fyra kilometer gångavstånd till skolan.

En kommun får enligt 9 kap 13 § och 10 kap 27 § skollagen ta emot en elev från en annan kommun i sin förskoleklass och grundskola efter önskemål av elevens vårdnadshavare. En elev som har tagits emot i en kommuns förskoleklass eller grundskola ett visst läsår har rätt att gå kvar hela läsåret, även om de förhållanden som låg till grund för mottagandet ändras under läsåret (9 kap 14 § och 10 kap 28 § skollagen). Om det för eleven återstår endast en årskurs, har eleven också rätt att gå kvar sista årskursen (10 kap 28 § skollagen).

I Stockholms stad innebär sista årskursen årskurs 9. Bestämmelserna innebär vidare att elever från andra kommuner endast tas emot ett läsår i taget. Elever som flyttar från Stockholm och folkbokförs i andra kommuner har rätt att gå kvar innevarande läsår och i förekommande fall årskurs 9. Om det finns platser över på skolan kan elever folkbokförda i andra kommuner tas emot under längre tid än ett läsår.

Utbildningsnämndens beslut

Beslutet om Stockholms stads urvalsgrunder togs i utbildningsnämnden i november 2019.

Stockholms stads prioriteringsordning vid skolplaceringar (pdf, 191 kB, nytt fönster)

Du hittar övriga dokument för beslutet från utbildningsnämndens sammanträde på webbplatsen Insyn.

Uppdaterad