Regler för beslut om skolplacering

Huvudregeln enligt skollagen är att barn ska få gå i den skola som du som vårdnadshavare önskar.

Om en skola inte har plats för alla som sökt till skolan gör Stockholms stad ett urval av vilka elever som ska erbjudas platser. Urvalet görs utifrån Stockholms stads urvalsgrunder i prioriteringsordning.

Urvalsgrunder i prioritetsordning

 1. Syskonförtur
  Barn som ska börja förskoleklass och har syskon som går i förskoleklass eller i årskurs 1–5 på samma skola under samma läsår som barnet ska börja.
 2. Relativ närhet – avstånd till skolan
  Barn som är folkbokfört på adress som ger högst metervärde vid uträkning av relativ närhet. Om flera barn har samma metervärde slumpar datorsystemet fram en turordning.
 3. Barn till vårdnadshavare som inte sökt skola.
 4. Barn som fyller 5 år och söker till förskoleklass.
 5. Barn som är folkbokförda i andra kommuner än Stockholms stad.

Mer om urvalsgrunderna

När du söker till förskoleklass för ditt barn kan barnet få så kallad syskonförtur till en skola. Det gäller om ditt barn

 • bor inom två kilometers gångavstånd till skolan (avstånd enligt Stockholms stads trafikkontors registrerade gång- och cykelvägnät – inte kollektivtrafik, bilväg eller fågelvägen)
  och
 • har syskon som går i förskoleklass eller i årskurs 1–5 på den aktuella skolan samma läsår som ditt barn ska börja i förskoleklass. Barnen måste vara folkbokförda på samma adress. Det gäller även för barn som inte är syskon.

Tvillingar placeras om möjligt i samma förskoleklass.

Syskonförtur finns som urvalsgrund endast för barn som ska börja i förskoleklass, inte i årskurserna 1–9.

Om antalet barn med rätt till syskonförtur är fler än antalet platser använder Stockholms stad urvalsgrunden relativ närhet (se nedan) för att bestämma vilket/vilka barn med syskonförtur som ska få skolplacering.

Urvalsgrunden relativ närhet baseras på en beräkning av avståndet mellan skola och barnets hem (den adress där barnet är folkbokfört).

Om flera vårdnadshavare sökt till en skola och det bara finns plats för ett av barnen, mäts avståndet mellan skolan och barnets hem. Detta avstånd jämförs med avståndet mellan barnets hem och den skola som ligger näst närmast hemmet (förutsatt att skolan har den årskurs som barnet ska börja i och oavsett om vårdnadshavaren sökt till denna skola eller inte).

Avståndet till den skola som ligger näst närmast subtraheras (minskas) med avståndet till den sökta skolan. Det barn som får det högsta metervärdet i uträkningen – och alltså har längst till den näst närmsta skolan – är det barn som får platsen.

Om vårdnadshavaren söker till en skola som inte är den skola som ligger närmast hemmet så mäts avståndet till den närmsta skolan subtraherat (minskat) med avståndet till den sökta skolan (som då ligger längre bort från hemmet).

Om flera barn har samma metervärde i uträkningen av den relativa närheten, slumpar datorsystemet fram en turordning som avgör vilket barn som får erbjudande om den sista platsen på skolan.

Även barn till vårdshavare som inte sökt till någon skola har rätt till en skolplacering nära hemmet. De placeras därför vid en skola med lediga platser enligt Stockholms stads riktmärken för vad som är nära hemmet:

 • Elev i förskoleklass och årskurs 1–3: inom cirka två kilometers gångavstånd till skolan.
 • Elev i årskurs 4–6: inom cirka tre kilometers gångavstånd till skolan.
 • Elev i årskurs 7–9: inom cirka fyra kilometers gångavstånd till skolan.

Barn som inte fyllt 6 år är inte skolpliktiga och tas därför emot i mån av plats. Skolpliktiga elever prioriteras enligt prioriteringsordningen i urvalsgrunderna.

En kommun får ta emot barn från en annan kommun i sin förskoleklass och grundskola efter önskemål från barnets vårdnadshavare.
(9 kap 13 § och 10 kap 27 § skollagen)

En elev som har tagits emot i en kommuns förskoleklass eller grundskola ett visst läsår har rätt att gå kvar hela läsåret, även om de förhållanden som gällde då barnet togs emot i skolan har förändrats under läsåret.
(9 kap 14 § och 10 kap 28 § skollagen)

Elever från andra kommuner tas emot ett läsår i taget. Det innebär att vårdnadshavaren oftast behöver söka till skolan som barnet går på varje år. Om det endast är en årskurs som återstår för eleven, har eleven rätt att gå kvar sista årskursen. I Stockholms stad är det årskurs 9 som gäller som sista årskursen.
(10 kap 28 § skollagen)

Elever som flyttar från Stockholms stad och folkbokförs i andra kommuner har rätt att gå kvar läsåret ut (samt i årskurs 9 om det är den årskurs som sedan återstår).

Om det finns platser över på skolan kan barn som är folkbokförda i andra kommuner tas emot för längre tid än ett läsår.

Utbildningsnämndens beslut

Stockholms stads prioriteringsordning vid skolplaceringar (pdf)

Beslutet om Stockholms stads urvalsgrunder togs i utbildningsnämnden i april 2022. Samtliga dokument finns på Insyn.

Uppdaterad