Avgifter för fritidshem och fritidsklubb

Du ska betala en avgift varje månad när ditt barn går på fritidshem eller fritidsklubb.

Avgift för fritidsklubb

För kommunal fritidsklubb är avgiften 900 kronor per termin. Måltider ingår. Avgiften delas upp i fyra fakturor, du får fakturorna

 • i februari, mars, april och maj för vårterminen
 • i september, oktober, november och december för höstterminen.

För enskilt drivna fritidsklubbar kan avgiftens storlek variera.

Fritidsklubbar omfattas inte av maxtaxan.

Avgift för fritidshem

Din avgift räknas ut utifrån

 • vilken inkomst ditt hushåll har
 • hur många barn du vill ha plats för.

Du börjar betala avgiften från och med det datum då platsen blir tillgänglig. Får du platsen i mitten av månaden behöver du inte betala för hela månaden. Du betalar avgift även när ditt barn är ledigt, till exempel under sommaren. Det gäller också om du säger upp platsen vid vårterminens slut och ditt barn fortsätter gå i fritidshem till hösten. 

Avgiftens storlek

Avgiften för fritidshem beräknas på

 • den sammanlagda månadsinkomsten i det hushåll där ditt barn är folkbokfört
 • antalet barn som är folkbokförda i samma hushåll och är inskrivna i förskola eller fritidshem.

Avgiften beräknas i procent på månadsinkomsten före skatt.

 • Första barnet (yngsta barnet): 2 % av inkomsten, maximalt 1 125 kronor per månad
 • Andra barnet: 1 % av inkomsten, maximalt 563 kronor per månad
 • Tredje barnet: 1 % av inkomsten, maximalt 563 kronor per månad
 • Fjärde barnet och följande barn: Ingen avgift

Maxtaxa

Det finns ett högsta belopp för hur stor avgift du betalar, maxtaxa. Du betalar maxtaxa om hushållets sammanlagda inkomst är 56 250 kronor per månad eller mer. Den högsta avgiften för ett barn på fritidshem är 1 125 kronor per månad och 1 688 kronor per månad för barn i förskola.

Lämnar du inte in en inkomstuppgift, eller om dina uppgifter inte går att kontrollera, betalar du maxtaxan.

Betala med autogiro

Ansök om att betala din avgift via autogiro i din internetbank. Sök fram ”Utbildningsnämnden, Stockholms stad” (Bankgiro: 5964-8881) som betalningsmottagare och ange ditt kundnummer som du hittar på din senaste faktura.

Det går bra att betala för någon annans fakturor, till exempel för sambo, make eller maka, ange då både kundnummer och dennes personnummer i ansökan.

Inkomst

Den avgiftsgrundande inkomsten är normalt hushållets sammanlagda månadsinkomst före skatt. Om din inkomst visar sig vara högre än du angett kan du få betala höjd avgift i efterhand. Kontroller mot inkomst görs årligen när Skatteverket är klar med att fastställa taxerad inkomst.

Exempel på avgiftsgrundande inkomster:

 • lön/inkomst från eget företag
 • föräldrapenning
 • sjukpenning
 • arbetslöshetsersättning
 • pension
 • sjukbidrag
 • omvårdnadsbidrag.

Exempel på inkomster som inte är avgiftsgrundande:

 • försörjningsstöd (ekonomiskt bistånd)
 • bostadsbidrag
 • barnbidrag
 • studiemedel (bidrag och lån).

Ändring av inkomst eller familjeförhållanden

Ändras hushållets sammanlagda inkomst kan det påverka din avgift till fritidshem. Därför måste du anmäla förändrad inkomst. Du anmäler ändringen via e-tjänsten Förskola och fritidshem. Din nya avgift börjar gälla månaden efter din ändring.

När du fått en plats på fritidshem ska du registrera hushållets totala inkomst. Det enklaste sättet att anmäla ny eller förändrad inkomst är via e-tjänsten Förskola och fritidshem.

Om din familj har skulder på obetalda barnomsorgsavgifter får ni ingen plats.

Kan du inte använda e-tjänsten Förskola och fritidshem kan du använda en blankett:

Inkomstblankett – Avgift för förskola och fritidshem (pdf)

Income form – Childcare Fee for pre-school children and schoolchildren (pdf)

Går ditt barn på ett kommunalt fritidshem i Stockholm eller annan kommun, fyll i blanketten och skicka den till:

Serviceförvaltningen Ekonomi
Förskole- och fritidshemsavgifter
Box 7005
121 07 Stockholm

Går ditt barn på ett fristående fritidshem, fråga fritidshemmet vad som gäller.

Anmälan av ändrade familjeförhållanden (pdf)

Kontrollera avgiften

Kontrollera att du betalar rätt avgift för fritidshem. Kontroller görs årligen mot taxerad inkomst.

 • Om du har betalat för hög avgift kan du få tillbaka pengar för högst två månader.
 • Om du har betalat för lite ska du betala i efterhand, som längst tre år tillbaka i tiden. I så fall får du en justerad faktura med följebrev.

Justering av avgift följebrev till faktura (pdf)

Adjustment of fees accompanying letter to the invoice (pdf)

Uppdaterad