Särskilt stöd

En del barn behöver särskilt stöd för att klara skolarbetet. Det finns olika former av stöd att få.

Det finns olika skäl till att ett barn behöver särskilt stöd; det kan vara fysiska, psykiska eller sociala skäl. Behovet kan vara tillfälligt eller varaktigt under hela skoltiden. 

Skolan beslutar om åtgärdsprogram

Det är rektorns ansvar att utreda om ditt barn behöver särskilt stöd. Om så är fallet, ska rektorn se till att skolan utformar ett åtgärdsprogram för eleven.

Du som är vårdnadshavare har tillsammans med ditt barn möjlighet att delta i arbetet med åtgärdsprogrammet. Av programmet ska det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses, samt hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas.

Exempel på särskilda stödinsatser 

Studiehandledning på modersmålet

Om ditt barn har rätt till modersmålsundervisning kan hen också ha rätt till studiehandledning på sitt modersmål. Det innebär att ditt barn får undervisningen förklarad på sitt modersmål. 

Stödundervisning

Ditt barn kan få ta del av specialpedagogiska insatser om rektorn bedömer att behovet finns. Sådant stöd ges i första hand inom den klass/grupp som ditt barn tillhör men kan också ges i särskild undervisningsgrupp. Ditt barn kan få stödundervisning i stället för utbildning enligt timplanerna eller som ett komplement (tillägg) till sådan utbildning.

Särskild undervisning

Särskild undervisning ska så långt som möjligt motsvara den undervisning som eleven inte kan delta i. I vissa fall kan särskild undervisning anordnas i hemmet.

Centrala särskilda undervisningsgrupper

Centrala särskilda undervisningsgrupper, CSU, är en gemensam undervisningsform i Stockholms stad. Dessa grupper finns på flera av stadens kommunala grundskolor. Det är rektor på elevens nuvarande skola som ansöker om plats i en CSU-grupp.

Vill du veta mer om vad en plats i en CSU-grupp innebär kontaktar du någon i skolledningen på ditt barns skola. Ansökan kan endast göras för elever som går i en kommunal skola i Stockholm stad.

Anpassad studiegång

Under vissa förhållanden kan elever få utbildning som i rimlig grad är anpassad efter barnets situation och förutsättningar. Avvikelser från timplanen får då göras. Får ditt barn utbildning med anpassad studiegång ska denna utbildning så långt som det är möjligt vara likvärdig med övrig utbildning inom skolan.

Uppdaterad