Särskilt stöd

En del barn behöver särskilt stöd för att klara skolarbetet. Det finns olika former av stöd att få.

Det finns olika skäl till att ett barn behöver särskilt stöd; det kan vara fysiska, psykiska eller sociala skäl. Behovet kan vara tillfälligt eller varaktigt under hela skoltiden. 

Skolan beslutar om åtgärdsprogram

Det är rektorns ansvar att utreda om ditt barn behöver särskilt stöd. Om så är fallet, ska rektorn se till att skolan utformar ett åtgärdsprogram för eleven.

Du som är vårdnadshavare har tillsammans med ditt barn möjlighet att delta i arbetet med åtgärdsprogrammet. Av programmet ska det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses, samt hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas.

Exempel på särskilda stödinsatser 

Studiehandledning på modersmålet

Om ditt barn har rätt till modersmålsundervisning kan hen också ha rätt till studiehandledning på sitt modersmål. Det innebär att ditt barn får undervisningen förklarad på sitt modersmål. 

Stödundervisning

Ditt barn kan få ta del av specialpedagogiska insatser om rektorn bedömer att behovet finns. Sådant stöd ges i första hand inom den klass/grupp som ditt barn tillhör men kan också ges i särskild undervisningsgrupp. Ditt barn kan få stödundervisning i stället för utbildning enligt timplanerna eller som ett komplement (tillägg) till sådan utbildning.

Särskild undervisning

Särskild undervisning ska så långt som möjligt motsvara den undervisning som eleven inte kan delta i. I vissa fall kan särskild undervisning anordnas i hemmet.

Anpassad studiegång

Under vissa förhållanden kan elever få utbildning som i rimlig grad är anpassad efter barnets situation och förutsättningar. Avvikelser från timplanen får då göras. Får ditt barn utbildning med anpassad studiegång ska denna utbildning så långt som det är möjligt vara likvärdig med övrig utbildning inom skolan. 

Om fristående resursskola avvecklar sin verksamhet

Om den resursskola som ditt barn går på beslutar att avveckla sin verksamhet är du välkommen med ansökan om plats i kommunal skola i Stockholms stad.

Efter att din önskan om skolplats kommit in till utbildningsförvaltningen kommer ditt barns behov av stöd för sin skolgång att utredas. En enskild bedömning bestämmer vilka åtgärder som ska sättas in. Målet är att hitta bästa möjliga lösning utifrån just ditt barns stödbehov.

Ansök om skolplats

Ansök om plats i kommunal grundskola via e-post till
info.resursskolor@edu.stockholm.se

Efter att du ansökt händer detta

  1. Du blir kontaktad av placeringsgruppen på utbildningsförvaltningen. Om det behövs för bedömningen av ditt barns stödbehov kan du få lämna kompletterande underlag.
  2. Placeringsgruppen kontaktar den skola som bedöms kunna erbjuda ditt barn den bästa skolgången.
  3. Du blir kontaktad av placeringsgruppen med erbjudande om en skolplats.
  4. Den mottagande skolan träffar dig i ett mottagningssamtal där ni planerar skolgången. Resursskolan som ditt barn lämnar kan komma att ge information om ditt barn som den mottagande skolan kan behöva.

Uppdaterad