Betyg och bedömning

Läraren följer och bedömer kontinuerligt ditt barns kunskapsutveckling. Med slutbetyget i årskurs 9 kan elever söka sig vidare till gymnasiet.

Betyg

Eleverna i grundskolan får betyg varje termin från årskurs 6 till 9. Det får även elever i anpassad grundskola om eleven eller du som vårdnadshavare begär det.

Bedömning

I lärarens bedömning kartläggs och värderas elevens kunskaper. Läraren återkopplar till eleven hur kunskaperna utvecklas, synliggör praktiska kunskaper och utvärderar sin undervisning.

Skriftligt omdöme

Varje läsår får du som är vårdnadshavare till elev i årskurs 1–5 information om ditt barns kunskapsutveckling i relation till målen i varje ämne. Du får informationen i ett skriftligt omdöme. 

Utvecklingssamtal

Minst en gång varje termin ska eleven, elevens vårdnadshavare och läraren ha ett utvecklingssamtal. Samtalet handlar både om elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling i förhållande till läroplanen, kursplaner och kunskapskrav.

Kopia på betyg

Vill du ha kopia på skolbetyg kontaktar du ditt barns skola.

Uppdaterad