Utlandsvistelse

Planerar du att ditt barn ska vara utomlands? Då ska du kontakta din skola. Olika regler gäller beroende på vilken typ av utlandsvistelse det är. Bestämmelser om skolplikt är avgörande när utlandsvistelsen bedöms.

Enligt skollagens bestämmelser om skolplikt ska ditt barn gå i skolan alla vanliga vardagar, så kallad närvaroplikt. Det innebär att ditt barn är skyldigt att gå i skolan alla vardagar, med undantag från exempelvis helger, lov och lediga högtidsdagar.

Kortare resa utomlands

Planerar du en kortare resa utomlands? Då ska du först ansöka om ledighet hos ditt barns skola. Rektor gör en individuell bedömning av din ansökan om ledighet.

Det är inte en självklarhet att din ansökan beviljas.

Fyll i blanketten Ledighetsansökan elev och ge den till rektor.

Blankett: Ledighetsansökan elev (pdf)

Om du reser till utlandet med ditt barn utan beviljad ledighet är det ogiltig frånvaro. Din skola anmäler det till utbildningsförvaltningen. Vad ogiltig frånvaro innebär och vilka påföljder som sker beskrivs på sidan Frånvaro och ledighet.

Längre utlandsvistelse

Om du planerar att vistas i utlandet under en längre period (varaktig vistelse utomlands) ska du anmäla det till skolan.

En längre utlandsvistelse kan innebära att skolplikten upphör för ditt barn.

Anmäl längre utlandsvistelse

Använd blanketten Anmälan om längre utlandsvistelse. Lämna den ifyllda blanketten inklusive underlag som styrker utlandsvistelsen till din skola. Instruktioner och mer information finns i blanketten.

Blankett: Anmälan om längre utlandsvistelse (pdf)

Staden beslutar om skolplikten upphör

Din skola kontaktar Stockholms stad som gör en helhetsbedömning utifrån längden på vistelsen. Om vistelsen är cirka sex månader eller längre kan den bedömas som varaktig. Stockholms stad beslutar om skolplikten upphör på grund av den varaktiga vistelsen utomlands.

Du blir kontaktad av skolan eller Stockholms stad med ett besked så snart som möjligt.

När ditt barn återkommer till Sverige omfattas barnet åter av skolplikt och har rätt till utbildning. Därmed ska ditt barn åter gå i skolan.

Om du reser på längre utlandsvistelse utan att ha fått resan bedömd av Stockholms stad är det ogiltig frånvaro. Din skola anmäler det till utbildningsförvaltningen. Vad ogiltig frånvaro innebär och vilka påföljder som sker beskrivs på sidan Frånvaro och ledighet.

När ni är utomlands kan ditt barn ta del av svensk utbildning på grundskole- och gymnasienivå mot en avgift. Svenska utlandsskolor är fristående skolor som ligger utanför det svenska skolväsendet.

Årskurs 6–9 på distans

Om ditt barn befinner sig i utlandet under längre tid så att skolplikten upphör kan ditt barn kan gå i svensk skola på distans via Sofia Distans.

Endast i undantagsfall

Det är endast i undantagsfall som ditt barn kan få medgivande att fullgöra skolplikten utanför det svenska skolväsendet. Medgivandet kan gälla upp till ett år i taget, så länge förutsättningarna uppfylls. Därefter kan du göra en ny ansökan. Du ansöker om medgivande hos kommunen där ditt barn är folkbokförd.

Förutsättningar

För att din ansökan ska kunna hanteras av Stockholms stad ska tre förutsättningar vara uppfyllda:

  1. Att det finns mycket starka skäl (synnerliga skäl) utifrån barnets intresse och perspektiv.
  2. Att utbildningen motsvarar den svenska läroplanen för grundskola och anpassad grundskola.
  3. Att hemkommunen (Stockholms stad) har insyn i utbildningen.

Vad säger lagen?

Reglerna om att fullgöra skolplikten på annat sätt hittar du i 24 kap. 20–26 §§ skollagen (2010:800).

Ansökan

Du ansöker genom att fylla i en blankett och skicka den till utbildningsförvaltningen. Kom ihåg att skicka den minst tre månader i förväg.

Ansökan om att fullgöra skolplikten på annat sätt (pdf)

Adress

Skicka den ifyllda blanketten till:

Utbildningsförvaltningen
Registrator
Box 22049
104 22 Stockholm

Permanent flytt till utlandet

Vid en flytt till utlandet som är permanent och där ditt barn inte längre är folkbokförd i Sverige innebär att skolplikten upphör för ditt barn.

Glöm inte att anmäla flytten till Skatteverket.

Om ni flyttar tillbaka till Sverige har ditt barn åter skolplikt och rätt till utbildning. Därmed ska ditt barn åter gå i skolan.

Skolplikten

Enligt skollagen ska ditt barn gå i skolan. Det är både en rättighet och en skyldighet att ditt barn deltar i skolans verksamhet. Ansvaret för att ett barn fullgör sin skolplikt är delat mellan huvudmannen (skolan), hemkommunen och vårdnadshavare.

Konsekvenser om vårdnadshavare inte tar sitt ansvar för barnets skolplikt

Om en elevs ogiltiga frånvaro beror på att vårdnadshavarna inte tar sitt ansvar för att se till att barnet deltar i utbildningen i Sverige kan hemkommunen förelägga vårdnadshavare som kan förenas med ett vite (en slags böter).

Kostnader för grundskola utomlands

Frågor och svar

Ditt barn får ogiltig frånvaro om du har

  • ansökt om ledighet på skolan men rektor har inte beviljat ledigheten
  • rest utan att ha ansökt om ledighet och är borta kortare tid än sex månader.

När ditt barn har ogiltig frånvaro kommer skolan att anmäla till utbildningsförvaltningen i Stockholms stad. Vad ogiltig frånvaro innebär och vilka påföljder som sker beskrivs på sidan Frånvaro och ledighet.

Utbildningsförvaltningen kommer att informera Skatteverket och Försäkringskassa, eftersom utbildningsförvaltningen har så kallad underrättelseskyldighet.

Det innebär att utbildningsförvaltningen lämnar uppgifter om utlandsvistelsen till Skatteverket och Försäkringskassan. De utreder sedan folkbokföringen och rätten till bidrag.

Du ska meddela skolan om att du är utsänd på uppdrag av Utrikesdepartementet eller svenska staten. Ange till vilket land du ska resa och under vilken tidsperiod på blanketten Anmälan om längre utlandsvistelse som du lämnar direkt till skolan.

Blankett: Anmälan om längre utlandsvistelse (pdf)

Skolan meddelar utbildningsförvaltningen som beslutar om att ditt barns skolplikt upphör under den aktuella tidsperioden. Ni omfattas inte av utbildningsförvaltningens underrättelseskyldighet till Skatteverket och Försäkringskassan.

Uppdaterad