לערנען אין מאמע לשון

קינדער וועמענ'ס מאמע לשון איז נישט שוועדיש קענען באקומען עדיוקעישאן אין זייער מאמע לשון אין פריימערי און מיטל-שולע און שולעס פאר די מיט אינטעלעקטועלע באגרעניצונגען אנגעהויבן אין קינדערגארטן.

ווי אזוי זיך איינצוגעבן פאר לערנען אין מאמע לשון:

  1. פארבינדט זיך מיט אייער קינד'ס שולע.
  2. די שולע באשטימט אויב אייער קינד איז בארעכטיגט.
  3. די שולע רעגיסטרירט אייער קינד מיטן מאמע-לשון קאארדינירער.

רעכט צו לערנען אין מאמע לשון, נאציאנאלע אגענטור פאר עדיוקעישאן וועבזייטל

מינאריטעט שפראך

א קינד וואס געהער צו א נאציאנאלע מינאריטעט איז בארעכטיגט צו שטודירן די מינאריטעט שפראכן אלס לערנען אין מאמע לשון אפילו אן נוצו די שפראך טעגליך אדער האבן פריערדיגע וויסנשאפט.

אויב איר גיבט זיך איין פאר לערנען אין מאמע לשון אין א נאציאנאלע מינאריטעט שפראך, איז די שולע, סיי אויב מיוניסיפל און סיי אויב זעלבסט-שטענדיג, פארלאנגט דאס צוצושטעלן פאר אייער קינד.

די שולע'ס שטודיע און קאריערע ראטגעבער קען אייך העלפן מיט אייערע פראגעס.

רעכט צו אנטוויקלען נאציאנאלע מינאריטעט שפראכן, נאציאנאלע אגענטור פאר עדיוקעישאן וועבזייטל

Uppdaterad